หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านใหม่พนมทอง หมู่ที่  11 ตำบลบ้านกลาง   อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่าง ๆ อา
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเวทีประชาคมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย ลดปัญหาหนี้สิน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกณฑ์ชี้วัด 6X2 ในการแก้ไขปัญหา เช่น การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการออม ซึ่งหมู่บ้านใหม่พนมทองได้มีแนวทางที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ตามตัวชี้วัด 6×2 หลังจากการจัดเวทีประชาคม ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอของพัฒนาการผู้ประสานงานตำบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินงานครบตามตัวชี้วัด 6×2 ดังนี้

1.1 ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้
1) ด้านการลดรายจ่าย จำนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
1. ทุกครัวเรือนได้รณรงค์ให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรกันครบทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 – 10 ชนิด เป็นอย่างน้อย
2. มีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยชีวภาพขึ้น
10 ครัวเรือน
3. การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก จำนวน 25 ครัวเรือน
4. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 22 ครัวเรือน
5. การเลี้ยงไก่ จำนวน 10 ครัวเรือน
6. การเลี้ยงเป็ด จำนวน 1 ครัวเรือน

2) ด้านการเพิ่มรายได้ จำนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
1. มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกือบทุกหลังคา โดยเหลือจากการบริโภคก็นำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน หรือมีพ่อค้ามารับซื้อตามบ้าน อย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ตัว ขึ้นไป
2. มีครัวเรือนเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย 47 ครัวเรือน และเลี้ยงไว้ในสระธรรมชาติ จำนวน 1 ครัวเรือน
3. มีการจัดตลาดนัดชุมชนทุกวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีมีครัวเรือนนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายจำนวนวันละไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน
4. มีการเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่าย จำนวน 1 ครัวเรือน
5. มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่าย จำนวน 5 ครัวเรือน

3) ด้านการออมเงิน จำนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
1. มีการทำกระปุกออมสินด้วยไม้ไผ่ติดไว้เสาบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนโดยเฉลี่ย 95 %
ของครัวเรือนอีก 5% เป็นกระปุกออมสินทั่วไป
2. มีสมาชิกสมัคร เพิ่มเงินสัจจะกองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
3. การพัฒนาครอบครัว ในหมู่บ้านได้ยึดหลักการพัฒนาครัวเรือนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมู่บ้านได้คัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
มี จำนวน 19 ครัวเรือน ดังนี้
1. นายถาวรณ์ หย่ำวิลัย บ้านเลขที่ 113
2. นายสมชัย พลอยษี บ้านเลขที่ 7
3. นายเชาว์ เมืองเปรม บ้านเลขที่ 87/1
4. นายโสภณ นาอุดม บ้านเลขที่ 123
5. นายจเร เขียวขำ บ้านเลขที่ 42
6. นายมูล ยินดี บ้านเลขที่ 40
7. นายประจวบ คล้อยชาวนา บ้านเลขที่ 37
8. นายพยุง รักษ์ประเสริฐ บ้านเลขที่ 20
9. นางประเทือง จันทรจร บ้านเลขที่ 78
10.นายมานะ เอี่ยมจุ้ย บ้านเลขที่ 69/1
11.นายวัลลภ บุญเที่ยง บ้านเลขที่ 78/1
12.นายยุ้ย จูชาวนา บ้านเลขที่ 45
13. นายสงกรานต์ แสงโสภา บ้านเลขที่ 147
14. นายโกมล เพชรใส บ้านเลขที่ 169
15. นายสถาพร คล้ายทรัพย์ บ้านเลขที่ 168
16. นายสุนัน สาดี บ้านเลขที่ 180
17. นางติ๋ว ขนิลทกูล บ้านเลขที่ 109/1
18. นายมะไร บุญสัง บ้านเลขที่ 21
19. นายบุญเชิด คำนวนพื้น บ้านเลขที่ 3/1

1.2 การส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
1) จัดตั้งตลาดนัดชุมชน โดยให้ประชาชนนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย
และแลกเปลี่ยนกัน ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 19.00 น. จำนวน 30 ครัวเรือน
2) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา โดยมีสมาชิก จำนวน 50 ครัวเรือน
3) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมู โดยมีสมาชิก จำนวน 5 ครัวเรือน
4) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ โดยมีสมาชิก จำนวน 10 ครัวเรือน
5) ส่งเสริมอาชีพปลูกยางพารา โดยมีสมาชิก จำนวน 18 ครัวเรือน
6) ส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหรั่ง โดยมีสมาชิก จำนวน 88 ครัวเรือน
7) ส่งเสริมอาชีพปลูกปาล์ม โดยมีสมาชิก จำนวน 1 ครัวเรือน
8) ส่งเสริมอาชีพปลูกสับปะรด โดยมีสมาชิก จำนวน 10 ครัวเรือน
9) ส่งเสริมอาชีพปลูกสวน เงาะ มะม่วง มะปราง มะไฟ มะเฟือง
โดยมีสมาชิก จำนวน 10 ครัวเรือน
1.3 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสมของชุมชน
1) กลุ่ม/องค์กร รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารและผลไม้ตามฤดูกาล มีสมาชิก 30 คน
2. กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก มีสมาชิก 25 คน
3. กลุ่มกลุ่มเลี้ยงโค มีสมาชิก 8 คน
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง มีสมาชิก 25 คน
5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู มีสมาชิก 10 คน
6. กลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด มีสมาชิก 6 คน
7. กลุ่มเพาะเห็ด มีสมาชิก 19 คน
8. กลุ่มทำน้ำส้มควันไม้ มีสมาชิก 25 คน
9. กลุ่มปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพทุกหลังคาเรือน
10. กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน มีสมาชิก 25 คน
2) กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / OTOP
1. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารและผลไม้ตามฤดูกาล มีสมาชิก 30 คน
2. กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว มีสมาชิก 30 ครัวเรือน

2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
1) มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
– แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันไฟป่า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
– แต่งตั้งอาสาสมัครหมอดินอาสา (นายประจวบ คล้อยชาวนา)
2) จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชน
– มีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
– จัดทำปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ
– ไม่เผาซางปี่ ซางข้าวโพด โดยการไถกลบแทน เป็นการลดภาวะโลกร้อน
– ปล่อยปลาในแม่น้ำ ลำคลอง ในวันสำคัญต่าง ๆ
– รักษาต้นน้ำ และอนุรักษ์พันธุ์ปลา
– ป้องกันการใช้ไฟฟ้าช็อดปลา
– ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าชุมชน
– ป้องกันไฟป่า
– จัดทำแก๊สชีวภาพ จากการหมักมูลหมู เพื่อทำเป็นแก๊สหุงต้ม
(บ้านนายมูล อินดี และขยายผลในโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง)

2.2 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน จำนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
1) มีการจัดตั้งคุ้ม ในการเสริมสร้างแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดยแบ่งออกเป็นคุ้มใหญ่ ๆ
– การจัดระเบียบชุมชน (คุ้ม)
การบริหารจัดการภายในหมู่บ้านได้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการดูแลฝ่าย
ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน และมีการแบ่งออกเป็นคุ้มต่าง ๆ เพื่อดูแลกันเองภายในคุ้ม โดยแต่ละคุ้มจะมีการเลือกหัวหน้าคุ้ม เพื่อจะรับผิดชอบดูแลด้านต่าง ๆ ภายในคุ้มของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นคุ้มต่าง ๆ จำนวน 5 คุ้ม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s